Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. PartnerServices: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PartnerServices, gevestigd op het adres Poortwacht 102 te Leiderdorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71471960. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie PartnerServices producten en/of diensten levert dan wel voor wie PartnerServices werkzaamheden verricht, dan wel met wie PartnerServices een overeenkomst aangaat; 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PartnerServices en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop; 4. Dienst: de specifieke dienst die PartnerServices met de klant overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst of de offerte. 5. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door PartnerServices voortvloeiende uit de overeenkomst. 6. Website: www.partnerservices.nl.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen PartnerServices en de klant waarop PartnerServices deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn zowel op aanbiedingen en offertes, als ook alle overeenkomsten met PartnerServices, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PartnerServices en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. PartnerServices is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PartnerServices opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop PartnerServices haar aanbieding baseert.
3. Indien blijkt dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft PartnerServices het recht de prijzen hierop aan te passen.
4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door PartnerServices gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is PartnerServices daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht PartnerServices niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8. Kennelijke fouten of vergissingen op de website van PartnerServices en in folders of publicaties binden PartnerServices niet.
9. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door PartnerServices zijn persoonlijk gericht aan klant of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van PartnerServices, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Artikel 4: Concepttekst en eenmalige correctie

Indien de levering een tekst of ontwerp bevat heeft de klant recht op twee correctierondes. Correcties dienen binnen twee weken na ontvangst te worden ingediend. Meer correcties van de oorspronkelijke opdracht en correcties die buiten het termijn worden ingediend zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, mits anders is overeengekomen.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding of offerte van PartnerServices schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.
2. PartnerServices is in geen geval gehouden de uitvoer van de overeenkomst aan te vangen, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan PartnerServices heeft geretourneerd.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1. Alle verbintenissen van PartnerServices voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen, hetgeen inhoud dat de klant, bij een voor de klant ongewenst resultaat, niet wordt ontslagen van zijn verplichtingen de reeds gemaakte kosten te voldoen.
2. PartnerServices bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. PartnerServices heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. PartnerServices zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
4. PartnerServices is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door PartnerServices verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door PartnerServices gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan PartnerServices de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
6. Het is PartnerServices niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die PartnerServices noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
7. Door PartnerServices opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. PartnerServices is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
8. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen rechtop schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan PartnerServices aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de update van benodigde software voor het op juiste wijze bekijken van de werkzaamheden.
3. Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan PartnerServices ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door PartnerServices voorgeschreven specificaties. PartnerServices is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van PartnerServices.
4. De klant is gehouden PartnerServices onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor PartnerServices onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6. Indien door PartnerServices of door PartnerServices ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. PartnerServices gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
8. De klant vrijwaart PartnerServices voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
9. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft PartnerServices het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8: Annulering

Indien de klant een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan PartnerServices te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn, tenzij anders is overeengekomen. Ontwerpen, tekeningen en modellen blijven eigendom van PartnerServices. Het is niet toegestaan deze te (laten) gebruiken, te verveelvoudigen of aan anderen te distribueren.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PartnerServices zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PartnerServices de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 10: Gebruik van toeleveranciers

Opdrachten aan toeleveranciers worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de klant verstrekt. PartnerServices houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg.

Artikel 11: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, prototype van het ontwerp of de tekst te controleren en goed te keuren.

Artikel 12: Oplevering en leveringstermijn

1. De door PartnerServices opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
2. In het geval dat een door PartnerServices met de klant wel een fatale overeengekomen leveringstermijn is overeengekomen en deze wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, is PartnerServices niet in verzuim en wordt deze termijn automatisch verlengd, eventueel in overleg met de klant.

Artikel 13: Honorarium

1. In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van PartnerServices. Alle door PartnerServices opgegeven tarieven zijn in euro’s exclusief BTW. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van PartnerServices, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
5. PartnerServices is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan PartnerServices, dat in redelijkheid niet van PartnerServices mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
6. PartnerServices zal de klant het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. PartnerServices zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7. De klant is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8. Alle voor PartnerServices uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
9. Werkzaamheden voor de klant worden per half uur gerekend en gefactureerd.

Artikel 14 Betaling

1. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door PartnerServices.
2. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan PartnerServices de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van PartnerServices op de klant onmiddellijk opeisbaar. 4. PartnerServices kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan PartnerServices verschuldigde bedragen betaald heeft.
5. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan PartnerServices kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal PartnerServices een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
6. Indien de omvang van de aan PartnerServices verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt of toeneemt of indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, is PartnerServices gerechtigd meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien PartnerServices aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
2. Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft PartnerServices het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

Artikel 16: Rechten van intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, model of tekst ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, schetsen, voorstellen, modellen, teksten, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan PartnerServices. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PartnerServices, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Bij annulering of tussentijdse opzegging van het auteursrecht bij PartnerServices en verkrijgt de klant niet de exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
2. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PartnerServices veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging PartnerServices als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door PartnerServices gehanteerde uurtarieven.
3. Alle door PartnerServices verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van PartnerServices worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij PartnerServices voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
5. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft PartnerServices de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
6. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
7. Het is PartnerServices toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien PartnerServices door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
8. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan PartnerServices, onverminderd het recht van PartnerServices om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 17: Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 18: Klachten en verjaring

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan PartnerServices kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de situatie te bevatten, zodat PartnerServices in staat is adequaat te reageren.
2. Na het indienen van de klacht dient de klant PartnerServices de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PartnerServices slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
4. Klachten dienen binnen 14 dagen, nadat ontevredenheid over de verrichte werkzaamheden is ontstaan, bij PartnerServices te zijn ingediend.

Artikel 19: Ontbinding en opschorting

1. PartnerServices is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. PartnerServices is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst PartnerServices ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.
3. Voorts is PartnerServices bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

1. PartnerServices kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel waarneembaar zouden zijn geweest.
2. PartnerServices kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
3. PartnerServices is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PartnerServices is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PartnerServices kenbaar behoorde te zijn.
4. In geen geval is PartnerServices aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
5. PartnerServices is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
6. De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan PartnerServices niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
7. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan PartnerServices nimmer worden aangerekend.
8. PartnerServices is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. Indien PartnerServices aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PartnerServices in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10. PartnerServices aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van PartnerServices in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PartnerServices of haar ondergeschikten. 12. PartnerServices is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt door haar ingeschakelde derden.

Artikel 21: Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van PartnerServices is onder andere sprake indien PartnerServices verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van PartnerServices als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
2. Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van PartnerServices langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Voor zover PartnerServices ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PartnerServices gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, PartnerServices gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PartnerServices zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PartnerServices niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23: Wijzigingen in algemene voorwaarden

1. PartnerServices bezit het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de klant wijzigingen in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

× Whatsapp